Rodowód psa

Od decyzji Komisji Hodowlanej przysługuje właścicielowi reproduktora prawo odwołania się do Głównej Komisji Hodowlanej w ciągu 14 dni. Do rozrodu dopuszcza się sukę, która: ukończyła 18 miesięcy, jest zarejestrowana w Związku Kynologicznym, wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej, dla ras polskich, także do Księgi Wstępnej. uzyskała na wystawie w klasie otwartej ocenę co najmniej bardzo dobrą i została zakwalifikowana do hodowli na przeglądzie hodowlanym; dla suk myśliwskich pracujących (użytkowych) dopuszczalna jest na wystawie ocena „dobra”, uzyskała dyplom co najmniej II stopnia z wiosennych prób polowych. Psy i suki ras myśliwskich nie będące w rękach myśliwych mogą być zakwalifikowane do hodowli po dokonaniu prób testowych. Suka hodowlana może być kryta jeden raz w roku kalendarzowym. W celu zmiany sezonu porodu sukę można pokryć raz w życiu w dwóch następujących po sobie cieczkach. Suce hodowlanej pozostawia się do wychowu najwyżej sześć szczeniąt. Zarząd Oddziału Związku Kynologicznego na wniosek Komisji Hodowlanej skreśla sukę z ewidencji hodowlanej: jeżeli jej potomstwo po dwóch różnych reproduktorach wykazuje cechy nietypowe lub niepożądane bądź wady dyskwalifikujące, od dnia 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat, jeżeli Komisja Hodowlana z winy hodowcy nie miała możliwości sprawdzenia jej potomstwa. Od decyzji Komisji Hodowlanej przysługuje hodowcy prawo odwołania się do Głównej Komisji Hodowlanej w ciągu 14 dni. Za rasy polskie uważa się owczarki podhalańskie, polskie owczarki nizinne i ogary.